Algemene voorwaarden

MVK Motoren * Motorsloop richt zich met name op de verkoop van gebruikte motorfietsonderdelen en op kleinere schaal op de verkoop van gebruikte motorfietsen, nieuwe onderdelen en motorvloeistoffen. MVK Motoren * Motorsloop is gevestigd aan de Hoofdstraat 5 (9525 TD) te Drouwenerveen. MVK Motoren * Motorsloop is te bereiken op telefoonnummer 06-25198823 en via  www.mvkmotoren.nl/contact.

MVK Motoren * Motorsloop staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 6003006. Het btw-identificatienummer van MVK Motoren * Motorsloop is NL001402814B73.

1.      Toepasselijkheid

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod op MVK Motoren * Motorsloop’s website www.mvkmotoren.nl van gebruikte onderdelen en motorfietsen en op elke tot stand gekomen overeenkomst via MVK Motoren * Motorsloop’s website www.mvkmotoren.nl tussen MVK Motoren * Motorsloop en de afnemende of kopende partij (hierna ook “Afnemer”).

1.2   Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd, tenzij schriftelijk, met de Afnemer een andere overeenkomst is vastgesteld.

1.3   Vóór het plaatsen van een bestelling dient de Afnemer kennis te nemen van deze algemene voorwaarden en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Tijdens het bestelproces dient Afnemer aan te geven door aanvinken van het betreffende vak akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Zonder aanvinken kan het bestelproces niet worden afgerond.

2.      Aanbod

2.1   De gebruikte onderdelen en motorfietsen bevatten een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving met waarheidsgetrouwe foto’s, zodat de bezoeker een goede beoordeling van de door MVK Motoren * Motorsloop’s aangeboden producten op www.mvkmotoren.nl kan maken.

2.2   MVK Motoren * Motorsloop is niet gebonden aan een aanbod dat berust op een kennelijke vergissing of fout.

2.3   MVK Motoren * Motorsloop’s aanbod bevat voldoende informatie voor de Afnemer over de rechten en verplichtingen die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

2.4   MVK Motoren * Motorsloop vermeldt duidelijk als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder beperkte voorwaarden geschiedt.

3.      Prijzen

3.1   De prijzen voor onderdelen worden steeds vermeld in euro’s inclusief btw maar exclusief verpakkings- en verzendkosten.

3.2   De prijzen voor motorfietsen worden steeds vermeld in euro’s inclusief btw. Deze prijzen zijn inclusief afleverings- en rijklaarmaakkosten, maar exclusief overschrijvingskosten.

3.3   Prijzen worden nimmer vermeld exclusief btw doordat MVK Motoren * Motorsloop de bijzondere btw-regeling toepast voor verkoop van gebruikte goederen (margeregeling).

4.      Overeenkomst

4.1   De overeenkomst komt tot stand doordat de Afnemer het aanbod aanvaardt en de bepalingen in deze algemene voorwaarden en eventueel nader overeengekomen voorwaarden naleeft.

4.2   MVK Motoren * Motorsloop bevestigt de Afnemer per e-mail de ontvangst van diens aanvaarding van MVK Motoren * Motorsloop’s aanbod.

4.3   Binnen de kaders van de wet kan MVK Motoren * Motorsloop besluiten de overeenkomst met de Afnemer niet aan te gaan, bijvoorbeeld door eerdere wanbetaling. MVK Motoren * Motorsloop ligt de Afnemer hierover in.

5.      Betaling

5.1   De betaling moet plaatsvinden middels iDeal, bankoverschrijving of contant bij ophalen, onder vermelding van het bestelnummer.

5.2   Zodra de bestelling is betaald, wordt deze gereedgemaakt voor verzending of gereserveerd voor afhalen. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na bestelling, tenzij nadere afspraken tussen MVK Motoren * Motorsloop en Afnemer hierover worden gemaakt.

5.3   Tot op het moment dat de bestelling is betaald, zijn de onderdelen gereserveerd voor de Afnemer met een maximale duur van 10 dagen. Als MVK Motoren * Motorsloop de betaling niet binnen 10 dagen heeft ontvangen, dan wordt de overeenkomst ontbonden en zal het bestelde product opnieuw aangeboden worden op www.mvkmotoren.nl.

5.4   Eigendom van de producten gaat pas over nadat MVK Motoren * Motorsloop de betaling van de Afnemer heeft ontvangen.

6.      Verzending

6.1   De verzending van onderdelen verloopt via een pakketdienst. Afhankelijk van de grootte van het pakket wordt het pakket bij de Afnemer aangeboden door DHL of DPD.

6.2   Betaalde bestellingen op werkdagen voor 17.00 uur worden op dezelfde dag gereed gemaakt voor verzending en binnen 2 werkdagen door de pakketdienst bij de Afnemer aangeboden.

7.      Herroepingsrecht

7.1   De Afnemer kan een overeenkomst als bedoeld in deze algemene voorwaarden gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van een reden ontbinden. MVK Motoren * Motorsloop kan vragen om de reden van ontbinding, maar Afnemer is niet verplicht deze te verstrekken.

7.2   De termijn van 14 dagen van het vorige lid gaat in vanaf de dag waarop de Afnemer het product heeft ontvangen.

7.3   Tijdens de bedenktijd dient de Afnemer zorgvuldig met het product en de verpakking om te gaan. De Afnemer dient schade aan het product door diens toedoen, bijvoorbeeld door demontage van het product of onzorgvuldig handelen, aan MVK Motoren * Motorsloop te vergoeden.

7.4   De Afnemer die gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht meldt dit op kenbare wijze binnen 14 dagen aan MVK Motoren * Motorsloop door middel van het modelformulier voor herroeping. Daarnaast stuurt of brengt de Afnemer het product zo snel mogelijk terug in de staat waarin het product en verpakking is ontvangen, maar in ieder geval binnen 14 dagen na melding als bedoeld in dit lid eerste volzin. MVK Motoren * Motorsloop geeft duidelijk aan waar het product naartoe moet worden gestuurd of gebracht en zal de  herroeping aan de Afnemer bevestigen.

7.5   Het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Afnemer. De kosten voor terugzending van het product komen voor rekening van de Afnemer. De Afnemer dient retourzendingen op een correcte wijze af te handelen, zodat schade aan het product wordt voorkomen.

7.6   MVK Motoren * Motorsloop vergoedt de betalingen die MVK Motoren * Motorsloop heeft ontvangen van de Afnemer aan de Afnemer voor het geleverde product binnen 14 dagen volgend op de dag waarop MVK Motoren * Motorsloop een beroep op het herroepingsrecht door de Afnemer heeft ontvangen en het product retour heeft ontvangen. Indien slechts met betrekking tot een deel van de bestelling het herroepingsrecht door de Afnemer wordt ingeroepen, dan vergoedt MVK Motoren * Motorsloop slechts de betaling van dat product en niet de eerder door MVK Motoren * Motorsloop voor die bestelling in rekening gebrachte verzend-/verpakkingskosten.

7.7   Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die zijn bezwaard, die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten en producten die naar hun aard dienen ter verbruik waarvan de verpakking is geopend zoals motorolie en smeermiddelen.

8.      Garantie en schade

8.1   Alle gebruikte onderdelen worden zorgvuldig nagekeken en getest zodat zij voldoen aan de in het aanbod genoemde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en normaal gebruik. MVK Motoren * Motorsloop verstrekt geen nadere garantie, tenzij op grond van wettelijke garantiebepalingen of overheidsvoorschriften hier wel recht op bestaat of omdat met Afnemer anders is afgesproken.

8.2   Alle motorfietsen worden voor de verkoop geheel nagekeken en waar nodig in technisch goede staat gebracht,  zodat zij voldoen aan de in het aanbod genoemde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en normaal gebruik. MVK Motoren * Motorsloop verstrekt geen nadere garantie, tenzij op grond van wettelijke garantiebepalingen of overheidsvoorschriften hier wel recht op bestaat of omdat met Afnemer anders is afgesproken.

8.3   MVK Motoren * Motorsloop is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan zaken waarvan MVK Motoren * Motorsloop’s onderdelen deel zijn gaan uitmaken.

9.      Geschillen

9.1   Op de overeenkomsten waar deze algemene voorwaarden betrekking op hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

9.2   Alle geschillen die tussen partijen ontstaan als gevolg van of samenhangende met overeenkomsten bedoeld in deze algemene voorwaarden, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in Assen.

 

Drouwenerveen, december 2022